PHOTO GALLERIES


የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
9ኛ መደበኛ እና 5ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
8ኛ መደበኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
7ኛ መደበኛ እና 4ኛ ድንገተኛ ጠቅላላ ጉባኤ ሲካሄድ
የፀሐይ ኢንዱስትሪ አ.ማ. ባለአክሲዮኖች
ፋብሪካውን ለመጀመሪያ ጊዜ ሲጎበኙድርጅቱ የ 2006 ዓመታዊ በዓሉን ጥር 30 ቀን 2006 ዓ.ም. አክብሯል የድርጅቱ ሠራተኞችና ባለአክሲዮኖች የ 2009 በጀት ዓመት ዓመታዊ በዓላቸውን ታህሳስ 30 ቀን 2010 ዓ.ም.በድርጅቱ ቅፅረ ግቢ ውስጥ በድምቀት አክብረዋል፡፡